Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsb.gliwice.pl. Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach znajduję się: ul. Bojkowska 16 44-100 Gliwice

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-08-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przy współpracy z podmiotem prywatnym dostepnastrona.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Spałek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48322320374. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Korzystanie z klawiatury:

Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Enter - uaktywnia odnośnik i przyciski strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo→ i w prawo← - umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki, • przełączniki zmiany kontrastu, • na stronie zastosowano technologie "skip navigation" – szybkie przemieszczanie do wskazanych elementów strony.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych w Gliwicach,

 budynek przy ulicy Bojkowskiej 16

 1. Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych w Gliwicach,

   budynek przy ulicy Bojkowskiej 16

  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dostępne jest wejście z dziedzińca szkoły wyposażone w podjazd dla wózków. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
  2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma wind. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych na piętrze. Na parterze toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
   1. Zastosowano podjazd dla wózków od strony dziedzińca szkoły.
   2. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne).
   3. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika sekretariatu szkoły znajdującego się w budynku Bojkowska 16 , tel: 32 232-03-74 , email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Możliwość wjazdu na teren szkoły po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu w budynku Bojkowska 16 , tel: 32 232-03-74 , email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak tłumacza języka migowego.

Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych w Gliwicach,

budynek przy ulicy Bojkowskiej 18

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dostępne jest wejście z dziedzińca szkoły na poziomie terenu. Drzwi otwierane ręcznie.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma wind. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  1. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne).
  2. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika sekretariatu szkoły znajdującego się w budynku Bojkowska 16 , tel: 32 232-03-74 , email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Możliwość wjazdu na teren szkoły po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu w budynku Bojkowska 16 , tel: 32 232-03-74 , email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak tłumacza języka migowego.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publiczności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji  : 2023-01-05