KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych
  w Gliwicach, ul. Bojkowska 16, 44-100 Gliwice reprezentowana przez Dyrektora Placówki.
 2. Współadministratorami danych osobowych jest: Miasto Gliwice, Urząd Miejski w Gliwicach i Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice.

Wykaz jednostek organizacyjnych znajduje się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta w Gliwicach, w zakładce „Jednostki organizacyjne miasta”

https://bip.gliwice.eu/jednostki_organizacyjne_miasta_i_stowarzyszenia/jednostki_organizacyjne_miasta

W toku wspólnych uzgodnień ustalono, że:

 • za realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia 2016/679 odpowiedzialny jest Administrator wskazany w pkt 1 niniejszej klauzuli,
 • punktem kontaktowym, dla osób, których dane są współadministrowane jest Inspektor ochrony danych Urzędu Miasta w Gliwicach: Piotr Sojka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z którym może się Pan / Pani kontaktować
  w kwestii realizacji swoich praw wynikających z rozdziału III rozporządzenia 2016/679.

Formularz kontaktowy znajduję się pod adresem internetowym:

https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/formularz_zapytania_do_iod-1.pdf

Niezależnie od tego ustalenia, Pani/Pan może wykonywać swoje prawa również wobec Administratora.

 1. Inspektorem ochrony danych w placówce jest:Andrzej Konecki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Celemprzetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia
  i wychowania dzieci i młodzieży.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
,
1) oraz przepisy prawa:

   1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
   2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
   3. rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw.
 1. zgody osoby, której dane osobowe dotyczą.
 1. W celu realizacji zadań publicznych Pana/Pani dane mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do przetwarzania tych danych, w uzasadnionych przypadkach
  i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 5 ppkt 2, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody
  lub zgodnie z pkt 6.
 4. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 2. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody,

cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1 jest obowiązkiem ustawowym.
 3. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2 jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.