KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Budowlano–Ceramicznych w Gliwicach, ul. Bojkowska 16, 44-100 Gliwice reprezentowany przez Dyrektora Placówki.
 2. Współadministratorami danych osobowych są: Prezydent Miasta Gliwice, Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr 1. https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/regulamin_organizacyjny_urzedu_miejskiego

W toku wspólnych uzgodnień ustalono, że:

 • za realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia 2016/679 odpowiedzialny jest Administrator wskazany w pkt 1 niniejszej klauzuli,
 • punktem kontaktowym, dla osób, których dane są współadministrowane jest Inspektor ochrony danych Urzędu Miasta w Gliwicach: Piotr Sojka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z którym może się Pan / Pani kontaktować w kwestii realizacji swoich praw wynikających z rozdziału III rozporządzenia 2016/679.

Formularz kontaktowy znajduję się pod adresem internetowym:

 https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/formularz_zapytania_do_iod-1.pdf

Niezależnie od tego ustalenia, Pani/Pan może wykonywać swoje prawa również wobec Administratora.

 1. Inspektorem ochrony danych w placówce jest: Andrzej Konecki 322320374, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
,
 
   1)  oraz przepisy prawa:

       a) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

       b) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

       c) rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw.

      2) zgody osoby, której dane osobowe dotyczą.

 1. Administrator w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym realizuje nauczanie na odległość tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W celu realizacji zadań publicznych Pana/Pani dane mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do przetwarzania tych danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

        - dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

        - poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych,

        - usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody,

        cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

         - ograniczenia przetwarzania,

         - wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      10. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

      11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1 jest obowiązkiem ustawowym.

      12. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2 jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na  przetwarzanie danych osobowych.

       13. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.